Adatvédelem

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Írottkő Hotel Kft., Hotel*** Írottkő internet oldalán történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Írottkő Hotel Kft., az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Hotel*** Írottkő, H-9730 Kőszeg, Fő tér 4. címre, vagy az info@irottko.hu email címre küldött levélben.
Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

 1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.
 2. Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);
  • a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére;
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.
 3. A Szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel. A Szolgáltató külső partnerekkel is szerződhet vendégek szervezésére. Ilyen esetekben Szolgáltató jogosult az érintettek személyes adatait a szerződött partnernek átadni.
 4. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük
  • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.
  • Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
  • A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Szolgáltató az érintett kérelmére helyesbíti.
  • A személyes adatot a Szolgáltató törli, amennyiben:
   – annak kezelése jogellenes,
   – az érintett kéri,
   – az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
   – az adatkezelés célja megszűnt,
   – az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
   – azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
  • A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
  • A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Weboldal: www.naih.hu
   Elnök: Dr. Péterfalvi Attila
  • Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:
   Név: Írottkő Hotel Kft.
   Cím: H-9730 Kőszeg, Fő tér 4.
   Levelezési cím: Hotel*** Írottkő, H-9730 Kőszeg, Fő tér 4.
   Telefon: +36 94 360-373
   E-mail: info@irottko.hu
   Web: www.irottko.hu

 Sign up for newsletter

Hotel *** Írottkő - Tó-Part Apartment house - Keresztkút Apartments

H-9730 Kőszeg, Fő tér 4.
Phone: + 36 94 360 373, +36 94 562 450
Email: info@irottko.hu
Web: www.irottko.hu – www.topart.irottko.hu - www.keresztkut.hu